Category Archives: 简繁体中文

應聘社交網傳推廣云計算開發,中華英日世多語言原始佛典比較研修教授法師,原為廣州某

應聘社交網傳推廣云計算開發,中華英日世多語言原始佛典比較研修教授法師,原為廣州某 … 继续阅读

发表在 简繁体中文 | 留下评论

空有一如双破释向群申请开辟原始佛法多语比较研

空有一如双破释向群申请开辟原始佛法多语比较研修专栏 已经发表一万篇以上文章于中港 … 继续阅读

发表在 简繁体中文 | 留下评论

二0 想念止息经

二0 想念止息经 北传 中阿一0一、增上心经(大正藏一、五八八页。) 本经是说实 … 继续阅读

发表在 简繁体中文, 巴利中阿含 | 留下评论

六一 庵婆孽林教诫罗喉罗经

六一 庵婆孽林教诫罗喉罗经 北传 中阿一四.罗云经(大正藏一、四三六页。) 本经 … 继续阅读

发表在 简繁体中文, 巴利中阿含 | 留下评论

六二 教诫罗喉罗大经

六二 教诫罗喉罗大经 北传 之增阿含七.一 罗云(大正藏二、五八一页。) 本经亦 … 继续阅读

发表在 简繁体中文, 巴利中阿含 | 留下评论

中部经典 四 第二品 不断品

目 次 中部经典 四 第二品 不断品 一一一 不断经…………………………………… … 继续阅读

发表在 简繁体中文, 巴利中阿含 | 留下评论

一一一 不断经

一一一 不断经 北传汉译无此经。 本经是世尊赞叹舍利弗而语诸比丘。舍利弗有种种胜 … 继续阅读

发表在 简繁体中文, 巴利中阿含 | 留下评论